Splnomocnený zástupca

Ak výrobca nemá sídlo alebo miesto podnikania na území SR, ustanoví na plnenie povinností splnomocneného zástupcu.

Splnomocnený zástupca je právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území SR, ktorý podľa zákona zodpovedá za plnenie všetkých povinností výrobcu vyhradeného výrobku podľa zákona o odpadoch, pričom koná vo vlastnom mene.

Splnomocnenie sa udeľuje v písomnej forme na obdobie najmenej 1 roka.

Dbáme na to , aby boli všetky potrebné údaje doručené a oznámené ministerstvu v danej lehote.

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, a ktorý k 1. januáru  podľa doterajších právnych predpisov uvádza na trh vyhradený výrobok, je povinný ustanoviť splnomocneného zástupcu do 30. júna  a splniť si povinnosť registrácie prostredníctvom tohto zástupcu.