Obaly a Neobaly

VÝROBCA OBALOV - ZÁKLADNÉ POJMY §52

Obal

OBALOM je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č.7 zákona; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.

Spotrebiteľský obal

Spotrebiteľským obalom je obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného používateľa alebo pre spotrebiteľa.

Skupinový obal

Skupinovým obalom je obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi, alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie tovarov do ponuky počas predaja; môže sa z tovaru odstrániť bez porušenia jeho vlastností.

Prepravný Obal

Prepravným obalom je obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek alebo skupinových balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným obalom nie je cestný kontajner, železničný kontajner, lodný kontajner ani letecký kontajner.

Opakovane použitý tovar

Opakovane použiteľným obalom je obal určený na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol určený; taký obal sa stane odpadom z obalov, ak sa už opakovane nepoužije, a to okamihom jeho vyradenia.

Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba

a)používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou,

b)je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh,

c)uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b), alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu Slovenskej republiky tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike

d)ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru, (napr. plastové tašky, papierové sáčky, plastové sáčky, …)

e)ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo naplnenie distribuovaným tovarom (napr. plastové kelímky, poháriky na nápoje, sáčky, papier, termo sáčky, ),  

f)uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa
písmena b).

VÝROBCA NEOBALOVÝCH VÝROBKOV §73

Neobalový výrobok

Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu

Výrobky z plastov

Výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu PET okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu PE, PP, PS, PVC alebo PA okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie,

Papier a lepenka

Papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem1. hygienického a sanitárneho papiera, 2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, 3. cigaretového papiera, 4. karbónového kopírovacieho papiera, 5. filtračného papiera, 6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera, 7. cenín, 8. kníh (knihy od 1.1.2018 definitívne).

Sklo

Sklo vrátane tabuľového obločného skla

Výrobca neobalového výrobku je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku

A

Vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike,

B

Prepraví alebo si nechá prepraviť na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike

C

Dovezie alebo si nechá doviezť na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike.

a)  výrobca neobalových výrobkov je v súlade s § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť:
zber, prepravu , zhodnotenie , recykláciu a zneškodnenie odpadov v neobalových výrobkov ,ktoré uviedol na trh a sú súčasťou oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu v plnom rozsahu , najmenej vo výške cieľom zberu, ustanovených v prílohe č.3.
Informovanie konečných používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov .

Ak výrobca neobalových výrobkov nevie preukázať, že neobalové výrobky ním uvedené na trh nebudú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov, považujú sa tieto odpady za súčasť komunálnych odpadov.

Výrobca neobalového výrobku plní vyhradené povinnosti ustanovené týmto zákonom výlučne kolektívne na základe zmluvy uzatvorenej s OZV pre obaly zabezpečujúcou systém združeného nakladania s odpadmi z obalov.

Výrobcovia, ktorí uvedú na trh alebo do distribúcie do 100 kg neobalových výrobkov ročne plnia vyhradené povinnosti čiastočne (nemajú povinnosť sa podieľať na financovaní systému, administratívne povinnosti zostali v plnom rozsahu).