Odborná príprava

Spoločenská zodpovednosť firmy

Kľúčom k pochopeniu konceptu SZF je cieľ činnosti organizácie. Spoločensky zodpovedná firma nemá za cieľ len maximalizáciu zisku, ale jej ciele vychádzajú z potrieb vnútorného a vonkajšieho prostredia a zahŕňajú aj sociálne a environmentálne aspekty jej činnosti. Ciele takejto organizácie sa od krátkodobých posúvajú skôr k dlhodobým cieľom, ktoré prispievajú k schopnosti dlhodobo vytvárať zisk a trvalo udržateľnému rozvoju celej spoločnosti. Ide teda o posun od zamerania sa výhradne na dosahovanie zisku k takzvaným trom „P“: people, profit, planet. Fungovanie firmy je v takomto prípade založené na aplikovaní konceptu „triple-bottom-line“, ktorý zohľadňuje ekonomický rast, ako aj environmentálnu a sociálnu zodpovednsoť firmy. Koncepty SZF či triple-bottom-line poukazujú na to, že ekonomické záujmy nemusia byť v protiklade so sociálnymi a environmentálnymi záujmami, ale môžu tvoriť synergický efekt. SZF poskytuje organizáciám rámec pomáhajúci integrovať environmentálne, sociálne (etické) kritériá do manažérskych rozhodnutí.

Environmentálna oblasť spoločenskej zodpovednosti

 • environmentálna politika firmy,
 • minimalizácia environmentálnych vplyvov,
 • znižovanie materiálovej a energetickej náročnosti procesov,
 • odpadové hospodárstvo,
 • environmentálne manažérske systémy riadenia procesov,
 • ochrana zdrojov,
 • pracovné prostredie a pod.

Environmentálny manažérsky systém

Environmentálny manažérsky systém (EMS) podľa normy ISO 14 001 patrí medzi dôležité manažérske nástroje. EMS sa skladá z určitého počtu navzájom prepojených prvkov, ktoré umožňujú organizácii analyzovať, kontrolovať a znižovať negatívne environmentálne vplyvy jednotlivých aktivít, výrobkov a služieb, ako aj riadiť organizáciu s väčšou efektívnosťou a kontrolou.

Význam EMS je v tom, že umožňuje riadiť environmentálne problémy v podniku plánovaným a systematickým spôsobom a pomocou neho identifikovať cesty k neustálemu zlepšovaniu environmentálneho podnikového správania. EMS je vhodný pre všetky typy organizácií bez rozdielu ich veľkosti, aktivít, ktoré v nich prebiehajú alebo či patria do verejného alebo súkromného sektora. Dnes sú rozšírené nielen medzi malými a strednými podnikmi, ale aj v oblasti verejnej správy ako sú napríklad mestá či obce. Podniky k zavedeniu systému riadenia ochrany životného prostredia pristupujú dobrovoľne s cieľom.

Ekonomické prínosy

 • úspora energie
 • úspora vody
 • minimalizácia odpadu (zníženie nákladov na likvidáciu)
 • ekonomické využitie surovín
 • recyklácia (využívanie spracovaných odpadov)
 • prehľadnosť a sledovanosť nákladov
 • minimalizácia environmentálnych poplatkov a pokút za znečistenie
 • zníženie nákladov na poistenie

Environmentálny audit

Environmentálny audit tvorí neoddeliteľnú časť procesu zavádzania a udržiavania environmentálneho manažérskeho systému (ďalej len „EMS“). Hlavným cieľom auditu je zistiť, či EMS je v súlade s požiadavkami ISO 14001 alebo EMAS ako aj či je riadne zavedený a udržiavaný.

Postup vykonávania environmentálneho auditu na úrovni podniku možno rozdeliť do štyroch základných krokov:

 • Iniciovanie auditu
 • Príprava auditu
 • Vykonanie auditu
 • Vypracovať správu o audite