ZÁKON O ODPADOCH Č. 79/2015 Z.z. LEGISLATÍVNY VÝVOJ

17. 3. 2015 prijatý v NR SR

21.4.2015 publikovaný v zbierke zákonov. Účinný od 1.1.2016

Samotný zákon bol doposiaľ novelizovaný 11 x, posledná novela zákona o odpadoch zákonom č. 312/2018 Z.z. účinná od 1.1.2019

Zákony

ZÁKON č.79 zo 17.marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov :

  • Časová verzia od: 1.1.2019 do: 30.6.2019
  • Časová verzia od: 1.7.2019 do: 31.12.2022

ZÁKON č.329 zo 17.októbra 2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výhlášky

VYHLÁŠKA č.365 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, (novelizovaná  Vyhláškou č. 320/2017 Z.z.) – Časová verzia predpisu účinná od: 1.1.2018

VYHLÁŠKA č.366 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 28. júla 2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti – Časová verzia predpisu účinná od: 1.1.2019

VYHLÁŠKA č.371 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch – Časová verzia predpisu účinná od: 1.1.2019

VYHLÁŠKA č.373 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 28. júla 2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov – Časová verzia predpisu účinná od: 1.1.2019

VYHLÁŠKA č.382 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 10. decembra 2018 o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

Oznámenie MŽP SR č. 368 z 9.9.2015 – Výnos 1_2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCU RZV

ČO JE TO RZV:

Súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto odpadu.

Sú to najmä požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností).

(Týka sa to výrobcov výhradeného výrobku. Výrobcom výhradeného výrobku je fyzický osoba, podnikateľ alebo právnická osoba , ktorá uvádza výrobok na trh SR.)

Obalové výrobky  (zastúpené v komunálnych odpadoch)

Neobalové výrobky (zastúpené v komunálnych odpadoch)

Elektrozariadenia a elektro odpady   (zastúpené v komunálnych odpadoch)

Batérie a akumulátory a odpady z nich (zastúpené v komunálnych odpadoch)

Vozidlá a staré vozidlá   (zastúpené v komunálnych odpadoch)

Odpadové pneumatiky   (nie sú zastúpené v komunálnych odpadoch)

UVEDENIE VYHRADENÉHO VÝROBKU NA TRH SR

Výrobou

Dovozom

Distribúciou

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI VÝROBCU VYHRADENÉHO VÝROBKU (§ 27 ods.4, 5)

Registrácia v Registri výrobcov výhradného výrobku + oznamovanie zmien registrovaných údajov 

Zabezpečiť v súlade s osobitým oddielom zákona ( odkaz na zákon č. 529/2010 Z.z. o Ekodizajne.
– materiálové zloženie výrobku 
– jeho konštrukcia
– jeho označenie

Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu výhradného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu ustanovených v prílohe č. 3 zákona.

Viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje . 

Vypočítať si svoj zberový podieľ a trhový podiel v súlade s osobitým oddielom zákona, na základe údajov , ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle,

Od 1.7.2019 zabezpečiť aj plnenie cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3a zákona:
od 1.7.2019 do 30.6.2020  40%
od 1.7.2020 do 20.6.2021  50%
od 1.7.2021 do 20.6.2022  60%

 

Zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu u obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu

Znáša všetky finančné náklady spojené so zberom , prepravou , prípravou na opätovné použitie , zhodnotením , recykláciou , spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného tovaru patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu s výnimkou , ak tieto povinnosti plní distribútor .

Plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s osobitým oddielom zákona a ustanoveným spôsobom.

Zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v osobitom oddiele zákona. 

Ustanoviť splnomocneného zástupcu v prípade zahraničného výrobcu.

VÝROBCA OBALOV - ZÁKLADNÉ POJMY §52

Obal

OBALOM je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č.7 zákona; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.

Spotrebiteľský obal

Spotrebiteľským obalom je obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného používateľa alebo pre spotrebiteľa.

Skupinový obal

Skupinovým obalom je obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi, alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie tovarov do ponuky počas predaja; môže sa z tovaru odstrániť bez porušenia jeho vlastností.

Prepravný Obal

Prepravným obalom je obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek alebo skupinových balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným obalom nie je cestný kontajner, železničný kontajner, lodný kontajner ani letecký kontajner.

Opakovane použitý tovar

Opakovane použiteľným obalom je obal určený na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol určený; taký obal sa stane odpadom z obalov, ak sa už opakovane nepoužije, a to okamihom jeho vyradenia.

Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba

a)používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou,

b)je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh,

c)uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b), alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu Slovenskej republiky tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike

d)ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru, (napr. plastové tašky, papierové sáčky, plastové sáčky, …)

e)ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo naplnenie distribuovaným tovarom (napr. plastové kelímky, poháriky na nápoje, sáčky, papier, termo sáčky, ),  

f)uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa
písmena b).

VÝROBCA NEOBALOVÝCH VÝROBKOV §73

Neobalový výrobok

Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu

Výrobky z plastov

Výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu PET okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu PE, PP, PS, PVC alebo PA okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie,

Papier a lepenka

Papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem1. hygienického a sanitárneho papiera, 2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, 3. cigaretového papiera, 4. karbónového kopírovacieho papiera, 5. filtračného papiera, 6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera, 7. cenín, 8. kníh (knihy od 1.1.2018 definitívne).

Sklo

Sklo vrátane tabuľového obločného skla

Výrobca neobalového výrobku je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku

A

Vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike,

B

Prepraví alebo si nechá prepraviť na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike

C

Dovezie alebo si nechá doviezť na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike.

a)  výrobca neobalových výrobkov je v súlade s § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť:
zber, prepravu , zhodnotenie , recykláciu a zneškodnenie odpadov v neobalových výrobkov ,ktoré uviedol na trh a sú súčasťou oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu v plnom rozsahu , najmenej vo výške cieľom zberu, ustanovených v prílohe č.3.
Informovanie konečných používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov .

Ak výrobca neobalových výrobkov nevie preukázať, že neobalové výrobky ním uvedené na trh nebudú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov, považujú sa tieto odpady za súčasť komunálnych odpadov.

Výrobca neobalového výrobku plní vyhradené povinnosti ustanovené týmto zákonom výlučne kolektívne na základe zmluvy uzatvorenej s OZV pre obaly zabezpečujúcou systém združeného nakladania s odpadmi z obalov.

Výrobcovia, ktorí uvedú na trh alebo do distribúcie do 100 kg neobalových výrobkov ročne plnia vyhradené povinnosti čiastočne (nemajú povinnosť sa podieľať na financovaní systému, administratívne povinnosti zostali v plnom rozsahu). 

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ § 117 SPRÁVNE DELIKTY

Pokutu uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosti stanovené týmto zákonom.

Pokuty

od 500 do 50 000 €

Vedenie evidencie (aj neobaly);  registračná povinnosť  zmeny (aj neobaly);  povinnosti pri zálohovaných obaloch;  materiálové zloženie obalov (evidencia, ohlasovanie);  povinnosti distribútorov zálohovaných obalov;

od 800 do 80 000 €

  Porušenie povinností pri zálohovaných obaloch – výrobca  aj distribútor

1 200 do 120 000 €

  Registračná povinnosť  registrácia (aj neobaly);  informačná povinnosť (aj neobaly);  zber a zhodnotenie do výšky zberového podielu  (neobaly);

1 500 do 200 000 €

  Porušenie povinností OZV a výrobcov  individuálne si plniacich povinnosti;

2 000 do 250 000 €

  Označovanie obalov;  plnenie  cieľov a limitov (obaly);

od 4 000 do 350 000 €

Nedodržanie povoleného množstva ťažkých kovov v obaloch; porušenie zákazov;