Legislatíva SR a Rozšírená zodpovednosť podnikateľa

ZÁKON O ODPADOCH Č. 79/2015 Z.z. LEGISLATÍVNY VÝVOJ

17. 3. 2015 prijatý v NR SR

21.4.2015 publikovaný v zbierke zákonov. Účinný od 1.1.2016

Právne predpisy​

V oblasti odpadového hospodárstva

 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – účinnosť od 01.01.2016
 • Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov – účinnosť od 01.01.2019
 • Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – účinnosť od 01.12.2019
 • Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov – účinnosť od 01.01.2019

Vyhlášky​

 • Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov
 • Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
 • Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov
 • Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
 • Vyhláška MŽP SR č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií

Medzinárodné dohovory

 • Oznámenie MZV SR č. 60/1995 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní

 • Oznámenie MZV SR č. 132/2000 Z. z. o zmene v prílohe č. 1 a o prijatí dvoch nových príloh č. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní
 • Oznámenie MZV SR č. 593/2004 Z. z. o prijatí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach
 • Oznámenie MZVaEZ SR č. 187/2013 Z. z. o prijatí dodatkov k prílohám A, B a C Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach

Vodné hospodárstvo​

 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Právna úprava ochrany ovzdušia

 • Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – účinnosť od 01.07.2023
 • Zákon č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – účinnosť od 01.01.2024 (Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov – časová verzia predpisu účinná do 31.12.2023, predpis bol zrušený predpisom 190/2023 Z. z.)

ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCU (RZV)

ČO JE TO RZV:

Súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto odpadu.

Sú to najmä požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností).

(Týka sa to výrobcov výhradeného výrobku. Výrobcom výhradeného výrobku je fyzický osoba, podnikateľ alebo právnická osoba , ktorá uvádza výrobok na trh SR.)

Obalové výrobky  (zastúpené v komunálnych odpadoch)

Neobalové výrobky (zastúpené v komunálnych odpadoch)

Elektrozariadenia a elektro odpady   (zastúpené v komunálnych odpadoch)

Batérie a akumulátory a odpady z nich (zastúpené v komunálnych odpadoch)

Vozidlá a staré vozidlá   (zastúpené v komunálnych odpadoch)

Odpadové pneumatiky   (nie sú zastúpené v komunálnych odpadoch)

UVEDENIE VYHRADENÉHO VÝROBKU NA TRH SR

Výrobou

Dovozom

Distribúciou

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI VÝROBCU VYHRADENÉHO VÝROBKU (§ 27 ods.4, 5)

Registrácia v Registri výrobcov výhradného výrobku + oznamovanie zmien registrovaných údajov 

Zabezpečiť v súlade s osobitým oddielom zákona ( odkaz na zákon č. 529/2010 Z.z. o Ekodizajne.
– materiálové zloženie výrobku 
– jeho konštrukcia
– jeho označenie

Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu výhradného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu ustanovených v prílohe č. 3 zákona.

Viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje . 

Vypočítať si svoj zberový podieľ a trhový podiel v súlade s osobitým oddielom zákona, na základe údajov , ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle,

Od 1.7.2019 zabezpečiť aj plnenie cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3a zákona:
od 1.7.2019 do 30.6.2020  40%
od 1.7.2020 do 20.6.2021  50%
od 1.7.2021 do 20.6.2022  60%

 

Zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu u obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu

Znáša všetky finančné náklady spojené so zberom , prepravou , prípravou na opätovné použitie , zhodnotením , recykláciou , spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného tovaru patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu s výnimkou , ak tieto povinnosti plní distribútor .

Plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s osobitým oddielom zákona a ustanoveným spôsobom.

Zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v osobitom oddiele zákona. 

Ustanoviť splnomocneného zástupcu v prípade zahraničného výrobcu.

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ § 117 SPRÁVNE DELIKTY

Pokutu uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosti stanovené týmto zákonom.

Pokuty

od 500 do 50 000 €

Vedenie evidencie (aj neobaly);  registračná povinnosť  zmeny (aj neobaly);  povinnosti pri zálohovaných obaloch;  materiálové zloženie obalov (evidencia, ohlasovanie);  povinnosti distribútorov zálohovaných obalov;

od 800 do 80 000 €

  Porušenie povinností pri zálohovaných obaloch – výrobca  aj distribútor

1 200 do 120 000 €

  Registračná povinnosť  registrácia (aj neobaly);  informačná povinnosť (aj neobaly);  zber a zhodnotenie do výšky zberového podielu  (neobaly);

1 500 do 200 000 €

  Porušenie povinností OZV a výrobcov  individuálne si plniacich povinnosti;

2 000 do 250 000 €

  Označovanie obalov;  plnenie  cieľov a limitov (obaly);

od 4 000 do 350 000 €

Nedodržanie povoleného množstva ťažkých kovov v obaloch; porušenie zákazov;