ETICKÝ KÓDEX a POLITIKA SPOLOČNOSTI Envi-CARE GR s.r.o. 

1. Preambula

Spoločnosť Envi-CARE GR s.r.o. (ďalej spoločnosť) sa zaväzuje svojou poctivou obchodnou politikou oslovovať klientov s ponukou kvalitných služieba konať v duchu etických zásad a rešpektovať všeobecne uznávané pravidlá a zásady podnikania.

2. Ochrana dobrého mena

Spoločnosť získala dobré meno zodpovedným a etickým pôsobením na trhu a správaním sa ku svojim klientom. Preto je nutné, aby každý zamestnanec dbal o dobré meno spoločnosti a ochranu jej záujmov.

3. Vzťah spoločnosti k štátu

Spoločnosť a jej zamestnanci sa zaväzujú vo svojich aktivitách rešpektovať zákony Slovenskej republiky, správať sa zodpovedne vo vzťahu k štátnym a vládnym orgánom, miestnym orgánom, regiónu a celej spoločnosti.

4. Vzťah s klientami

Zamestnanci spoločnosti sa správajú ku klientom zdvorilo, čestne a zodpovedne s cieľom splniť všetky ich odborné a profesionálne požiadavky. Zamestnanci budujú dôveru zákazníka a snažia sa riadiť heslom Náš klient – náš pán (Baťa).

Spokojnosť klienta je pre nás najväčšou odmenou a našou prioritou, a preto mu poskytujeme pravdivé a zrozumiteľné informácie o ponúkaných výrobkoch a službách. Zamestnanci neprijímajú a neposkytujú úplatky. Nesmú prijať ani dary a pohostenia, ktoré by ich zaväzovali k službám poškodzujúcim záujmy a dobré meno spoločnosti.

5. Vzťah s dodávateľmi

Spoločnosť si váži každého dodávateľa a riadi sa zásadami slušného správania, férového konania a transparentnosti výberových konaní. Rešpektuje všetkých dodávateľov bez rozdielu  a zaväzuje sa dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky. Zmluvy sú uzatvárané vždy v súlade s platnou legislatívou a internými pravidlami a procesmi spoločnosti.

6. Vzťahy v rámci spoločnosti

Vzťah firmy k zamestnancom

Spoločnosť sa zaväzuje v pracovných vzťahoch dodržiavať Zákonník práce, ako aj všetky opatrenia upravujúce zamestnávateľsko – zamestnanecké vzťahy, realizovať spravodlivú politiku pri prijímaní zamestnancov (prijíma nových zamestnancov bez ohľadu na ich rasu, vyznanie, farbu pleti, štátnu príslušnosť, vek, pohlavie alebo prípadný nepodstatný hendikep), vzdelávaní a odmeňovaní pracovníkov a vytvárať podmienky pre dôstojnú prácu. Akákoľvek forma zneužívania, šikanovania, ponižovania, obťažovania alebo diskriminácie je v spoločnosti neprípustná.

Vedenie spoločnosti podporuje slobodné vyjadrenie inovatívnych nápadov a myšlienok každého zamestnanca, ktorý prinesie pre spoločnosť nové služby, skvalitnenie poskytovaných služieb, úsporu nákladov, a iné benefity.

Vzťah zamestnancov k firme

Každý zamestnanec spoločnosti reprezentuje spoločnosť na verejnosti, zaväzuje sa správať tak, aby nepoškodzoval záujmy spoločnosti a ochraňoval jej dobré meno. Zneužívanie informácií, poškodzovanie alebo odcudzenie majetku spoločnosti je neprípustné a považované za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Využívať majetok spoločnosti na súkromné účely je možné len so súhlasom vedenia spoločnosti. 

Vzťah medzi zamestnancami

Komunikácia medzi zamestnancami, vrátane komunikácie medzi podriadenými a nadriadenými, je založená na princípoch vzájomnej úcty, tolerancie a slušnosti. Vzťahy medzi zamestnancami, ako i medzi nadriadenými a podriadenými sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka. Akékoľvek odchýlky od uvedených princípov sú neprijateľné a zakázané. Každý zamestnanec je povinný predchádzať konfliktom na pracovisku a je zodpovedný za svoje správanie. Ak sa takéto situácie vyskytnú, riešenie vzniknutej situácie zabezpečí nadriadený pracovník. 

7. Vzťah ku konkurencii

Spoločnosť sa správa ku konkurencii čestne, v súlade s dobrými mravmi obchodnej súťaže a v záujme dobrého meno celého odvetvia. Rešpektuje dobré meno konkurencie a so všetkými konkurentmi jedná ako s rovnocennými subjektmi.

8. Vzťah k životnému prostrediu

Každý zamestnanec spoločnosti sa riadi zodpovednosťou za harmóniu so životným prostredím. Celá spoločnosť sa trvale usiluje o dosiahnutie najvyššej možnej kvality všetkých činností a procesov pri plnom rešpektovaní zásad starostlivosti o životné prostredie a jeho ochranu. Pri všetkých rozhodovaniach a činnostiach spoločnosť prihliada na problematiku životného prostredia. Primárnym cieľom spoločnosti je prevencia znečistenia a neustáleho zlepšovania stavu životného prostredia. Nevyhnutnosťou a samozrejmosťou je plnenie požiadaviek platnejlegislatívy a iných požiadaviek životného prostredia

9. Záväznosť etického kódexu

Etický kódex je záväzný pre všetkých manažérov a zamestnancov spoločnosti, nezávisle od toho, na aký úväzok pracujú, ako aj pre ďalšie osoby konajúce v mene spoločnosti (ďalej zamestnanec). Porušenie etických zásad uvedených v Etickom kódexe bude sankcionované v zmysle platných interných smerníc spoločnosti. V závislosti od závažnosti priestupku môžu viesť sankcie až k ukončeniu pracovného pomeru. Každý zamestnanec spoločnosti je povinný oznámiť porušenie etického kódexu svojmu nadriadenému. Oznamovateľ porušenia etického kódexu nebude sankcionovaný.

10. Neustále zlepšovanie

Neustále zlepšovanie a zvyšovanie kvality služieb je neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry spoločnosti.