Splnomocnený zástupca

Splnomocnený zástupca pre výrobcu, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky.

Novinkou je inštitút tzv. splnomocneného zástupcu. Ak výrobca nemá sídlo alebo miesto podnikania na území SR, ustanoví na plnenie povinností splnomocneného zástupcu.

Splnomocnený zástupca je právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území SR, ktorý podľa zákona zodpovedá za plnenie všetkých povinností výrobcu vyhradeného výrobku podľa zákona o odpadoch, pričom koná vo vlastnom mene.

Splnomocnenie sa udeľuje v písomnej forme na obdobie najmenej 1 roka.

Povinnosť výrobcu vyhradeného výrobku oznámiť ministerstvu splnomocneného zástupcu je do 30.júna.2016.

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, a ktorý k 1. januáru 2016 podľa doterajších právnych predpisov uvádza na trh vyhradený výrobok, je povinný ustanoviť splnomocneného zástupcu do 30. júna 2016 a splniť si povinnosť registrácie prostredníctvom tohto zástupcu.